Van maandag 1 juli t/m vrijdag 2 augustus 2024 zullen wij gesloten zijn wegens vakantie.

Algemene voorwaarden

Laatste wijziging: 30 oktober 2019
De koper van materialen of de opdrachtgever wordt geacht de algemene verkoopsvoorwaarden te kennen en te aanvaarden. Overeenkomst tussen u en BV. DE HAES sanitair & CV installatiebedrijf, afgekort BV. DE HAES. Door het ondertekenen van de offerte aanvaardt de klant deze voorwaarden. De overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de bestelling door BV. DE HAES en bevestiging van deze aanvaarding via e-mail. De bestelling zal slechts worden uitgevoerd wanneer de betaling van uw voorschot geregistreerd is op onze rekening. Voor zover toegestaan door de wet, bent u, in het geval van betwisting, ermee akkoord de aanvaardbaarheid van bewijsstukken van een bestelling, berichtgeving, mededeling of boodschap via elektronische weg tussen de partijen binnen deze overeenkomst niet te betwisten. Indien BV. DE HAES de bestelling om een of andere reden niet kan uitvoeren, laat ze dit zo snel mogelijk weten aan de klant, zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding. De algemene verkoopsvoorwaarden van onze klanten worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Prijzen
Prijsbiedingen en offertes worden gegeven ter inlichting . Wij houden het recht voor om elk ogenblik een bestelling te weigeren en de modaliteiten van betaling en de aannemingssom te wijzigen. De prijsopgave heeft enkel betrekking op de werken en leveringen die beschreven zijn in de offerte. Indien er tijdens de werken, bijkomende werken uitgevoerd worden in opdracht van de klant, zal er schriftelijk een overeenkomst opgesteld worden met betrekking tot de uit te voeren werken. Deze werken kunnen onder geen enkel beding aanleiding geven tot niet of laattijdige betaling van de initiële factuur die betrekking heeft op de respectievelijke offerte.

Al onze prijzen zijn exclusief BTW of andere taksen en zijn vastgesteld op basis van officiële prijzen, lonen en sociale lasten bestaande op het ogenblik van het aanvaarden van de bestelling door ons. Wijzigingen van deze elementen zullen aanleiding geven tot een evenredige prijswijziging. Taksen zijn nooit inbegrepen in onze prijzen. Mocht er tijdens de uitvoering onvoorziene omstandigheden zich voordoen die meer tijd of er meer materialen moeten toegepast worden, zal dit in onderling overleg met de klant begroot worden aan de hand van een offerte,, waarna u een aanvullend factuur van ons zal ontvangen. Alle bijkomende werken en leveringen, van welke aard ook blijven ten laste van de koper/opdrachtgever. BV. DE HAES kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen.

Geldigheidsduur:
Deze offerte is geldig gedurende 7 dagen.

Levertermijn:
De leveringstermijn wordt slechts bij wijze van inlichting gegeven. Een laattijdige levering kan geen aanleiding geven tot het eisen van een schadevergoeding, noch tot het weigeren van de bestelde goederen.

Levering:
Wat ook de verzendingswijze moge zijn, de goederen worden steeds voor risico van de bestemmeling vervoerd, zelfs indien ze franco verzonden worden. Ingeval de koper/opdrachtgever om welke reden ook, afziet van een bestelling zal hij een schadevergoeding verschuldigd zijn van 25% van het globale bedrag van de bestelling. Ingeval wij verplicht zijn de werken te onderbreken door omstandigheden en oorzaken van welke aard ook, is er een schadevergoeding verschuldigd à rato van € 250.00 per dag vanaf de werkonderbreking en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is. Tussenkomsten, van welke aard ook door derden aan de door ons geleverde en geplaatste installaties en de kosten/erelonen die hieruit zouden voortvloeien, kunnen op geen enkele wijze op ons verhaald worden. Een gedeeltelijke levering van een bestelling kan geen reden zijn tot weigering van betaling der geleverde goederen. Indien wij tijdens de werken geconfronteerd worden met aanwezigheid van asbest, dienen deze verwijderd te worden ten laste van de klant. Na verwijdering moet de klant een copy van de asbestinventaris aan ons overhandigen (KB 16-03-2006 art.10)

Eigendomsvoorbehoud:
De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de goederen volledig betaald zijn. Ingeval van betaling door cheque, wissel of elektronische overschrijving geschiedt de eigendomsoverdracht enkel na definitief incasso van de bedragen. Dit doet geen afbreuk aan het feit dat het risico op beschadiging, verlies, diefstal, waardevermindering, enz. van de goederen vanaf de levering overgaat op de koper.

Betaling:
Ten laatste veertien dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen, betaalbaar netto en zonder korting te Edegem. Bij niet betaling op de vervaldag, zal het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest opbrengen van 5,75% per maand. Bovendien zal ingeval van niet stipte betaling op de vervaldag, het factuurbedrag verhoogd worden met 15% en dit eveneens en zonder ingebrekestelling en met een minimum van €150,00 per factuur. Het is uitgesloten een deel van het bedrag van de factuur achter te houden bij wijze van garantie. Bij niet betaling behouden wij ons het recht om verdere leveringen, prestaties & diensten stop te zettenen om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. Indien er meerdere opdrachtgevers zijn, zij hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van de verbintenis uit het aannemingscontract. Het indienen van een klacht wettigt de opdrachtgever niet om de betaling van een vervallen factuur uit te stellen.
Bij de betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling, mag steeds geacht worden de werken aanvaard en goedgekeurd zijn door de klant, voor wat betreft de prijs kwaliteit van de werken.

Garantie:
De door de verkoper verleende garantie is beperkt tot de garantie die door de fabrikant wordt gegeven, zowel in de tijd, als de voorwaarde ervan betreft. De geleverde goederen moeten bij levering door de klant op zichtbare gebreken onderzocht worden en eventuele klachten daaromtrent moeten onmiddellijk schriftelijk aan de verkoper gemeld worden. Het vorderingsrecht van de klant voor lichte verborgen gebreken en eventuele minderwaarden beperken zich tot drie maanden na de voorlopige oplevering. De klant dient elke klacht met betrekking tot gebreken binnen de acht dagen na de ontdekking hiervan schriftelijk aan BV. DE HAES te melden.

Uitsluiting garantie:
Ten gevolgen van het niet naleven van de gebruiksaanwijzingen, het onzorgvuldig of verkeerdelijk gebruik, storing van het elektriciteitsnet of verandering van stroomsterkte, schade veroorzaakt door brand, wateroverlast en bliksem. Ten gevolgen van enige tussenkomst, verandering, onderhoud of reparatie uitgevoerd door derden. Materialen van welke aard ook die niet door ons geleverd werden.

Aansprakelijkheid:
BV. DE HAES kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor de schade die gedekt wordt door onze verzekeringspolis. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die eventueel zou toegebracht worden aan kabels en leidingen van welke aard ook, tenzij de ligging van deze kabels en leidingen voorafgaandelijk schriftelijk aan ons werd medegedeeld en tevens ter plaatse op de werf werd aangeduid.

Verzekering:
Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. BV. DE HAES heeft een verzekering onderschreven die zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten opzichte van derden waarborgt voor een bedrag van €1.500.000,00. Dit bedrag is het maximale bedrag van aansprakelijkheid van BV. DE HAES ten aanzien van de klant, wat ook het bedrag van de schade is. De klant verbindt zich ertoe een afstand van iedere vordering te doen ten opzichte van BV. DE HAES en haar verzekeraar en dit voor alle vorderingen die de verzekerde sommen overschrijden. Indien de klant niet kan instemmen met de grootte van dit bedrag dient hij dit aan BV DE HAES schriftelijk te melden, evenals welk bedrag bijkomend verzekerd dient te worden. In dit geval zal BV. De HAES het bedrag bijkomend laten verzekeren en zal de bijkomende premie , die verschuldigd is ingevolge de verhoging van de verzekerde kapitalen, door de klant vergoed dienen te worden aan BV. DE HAES. 

Bevoegdheid:
Bij geschillen zijn alleen de zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissementen Antwerpen bevoegd.

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina\'s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.  Meer info